+48 500 456 644, +48 734 489 499, +48 668 016 016 quickbuus@gmail.com
  Regulamin przewozu osób QuickBus

  1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami) i określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz
  przewozu osób i rzeczy.
  1.2. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  a) QuickBus = Tycjan Brudniak
  b) Przewoźnik – firma QuickBus wykonująca przewóz pasażerów
  c) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu firmy QuickBus na podstawie uiszczonej kwoty za przejazd/zapłaconego biletu;
  d) Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez podróżnego do pojazdu,
  2. PRZEWOŹNIK
  2.1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.
  2.2. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w czasie, jaki został
  wyznaczony. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika (przewozy Door to Door) godziny wyjazdu i przyjazdu mogą
  ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
  2.3. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np.
  zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich
  dalsze, bliżej nie określone skutki.
  2.4. Ze względów bezpieczeństwa pasażerów, przewoźnik wyznacza kierowcy górna granicę prędkości do 140km/h lub zgodnie z przepisami ruchu drogowego danego kraju
  2.5. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe w razie konieczności Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu.
  2.6. W sytuacjach wyjątkowych Przewoźnik może zmienić miejsca wysadzenia adresatów.
  2.7. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:
  a) nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu.
  b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
  c) spożywa alkohol lub środki odurzające w czasie postojów w podróży oraz w pojeździe
  d) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów.
  e) zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów lub kierowcy
  f) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne, przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy.
  2.8. Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi on odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.
  2.9. W razie awarii pojazdu przewoźnik zobowiązany jest do wykonania usługi w czasie do 24 godzin.
  3. PASAŻER
  3.1.Pasażer jest obowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do do przekroczenia granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży;
  3.2 Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazanym adresem 10 minut przed ustaloną przez Przewoźnika godziną wyjazdu
  3.3. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:
  a) złożenia bagażu do luków bagażowych;
  b) stosowania się do poleceń załogi pojazdu;
  c) okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
  d) podanie dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy;
  e) zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe;
  f) opisania swojego bagażu poprzez czytelne umieszczenie takich danych jak imię, nazwisko i adres zamieszkania
  3.4. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, lub zapisy w uwagach opublikowanego rozkładu jazdy linii nie stanowią inaczej: dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W przypadku, gdy dorosły nie jest rodzicem bądź prawnym opiekunem, konieczne jest posiadanie przez niepełnoletniego „Upoważnienia do przewozu osoby niepełnoletniej ” wystawionego i wydanego wraz z biletem przez sprzedawcę. Osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać potwierdzony notarialnie dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych.. W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie.
  3.5. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.
  3.6. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
  3.7. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
  3.8. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Po zaistnieniu wypadku szkody należy zgłaszać do firmy QuickBus.
  3.9. Pasażer odpowiada cywilnie jak i finansowo za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.
  4. BAGAŻ
  4.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie 2 sztuk bagażu zgodnie z poniższymi wytycznymi:
  a) dwie sztuki bagażu podstawowego o wadze łącznej do 50 kg, przewożonego w luku bagażowym,
  b) jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg,
  4.2. Bagaż podręczny to bagaż w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, a jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
  4.3. Bagaż przekraczający podane w punkcie 4.1 wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą i po uzyskaniu zgody załogi.
  4.4. Pasażer może zabrać za dopłatą kolejną sztukę bagażu podstawowego do 25kg każdy.
  4.5. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
  4.6. Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na niewygody.
  4.7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże które są nie podpisane przez klienta oraz bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym i bagaż podręczny.
  4.8. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być wyraźnie oznakowana przez Pasażera trwałą przewieszką lub naklejką z podanym nazwiskiem i adresem. Załoga może sprawdzić zgodność podanych danych z dokumentem tożsamości Pasażera. Bagaż nieopisany i którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę usunięty z pojazdu. W takiej sytuacji wykluczone jest dochodzenie roszczeń za utratę bagażu.
  4.9. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów prawnych. Zabrania się ponadto przewozu jakichkolwiek zwierząt w pojeździe,chyba że pasażer poinformuje przed przejazdem o chęci przewiezienia zwierzęcia.
  4.10. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
  4.11. Ustala się, iż za przewożony bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych całkowitą odpowiedzialność przed służbami granicznymi ponosi Pasażer.
  4.12. Za nadbagaż pobierana jest przez załogę pojazdu oplata w wysokości od 40 do 200 PLN za sztukę (w zależności od gabarytu i wagi bagażu).
  5. UMOWA PRZEWOZU
  5.1. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez nas rezerwacji po uprzednim wysłaniu przez pasażera sms-a lub maila z danymi do przejazdu i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
  5.2. Odmowa lub brak akceptacji przez Pasażera niniejszego regulaminu, może skutkować wykreśleniem z listy pasażerów.
  5.3. Opłatę należy uiścić bezpośrednio u kierowcy lub przelewem na podany numer konta który znajduje się w zakładce „KONTAKT” na naszej stronie internetowej.
  5.4. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób„DOOR to DOOR” (od drzwi do drzwi) nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanych telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika www.quickbus.pl
  5.5. Rezerwacji miejsc w busie dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca. Istnieje jednak możliwość zarezerwowania konkretnego miejsca(FOTELA) w busie za dodatkową opłatą w wysokości 40 złotych lub 10€ za jedno miejsce. O tym fakcie trzeba poinformować PRZEWOŹNIKA podczas rezerwacji przejazdu.
  5.6. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom bez podania przyczyny.
  5.7. Pasażer który odwoła rezerwację w dzień wyjazdu jest zobowiązany jest do uiszczenia w całości opłaty za przejazd na nasze konto bankowe znajdujące się w zakładce „KONTAKT” na naszej stronie www.quickbus.pl w terminie do 7 dni. Po upływie terminu płatności sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania Sądowego co może narazić pasażera na dodatkowe koszty.
  6. REKLAMACJE
  6.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście, listownie na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną.
  6.2. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:
  a) opisanie zaistniałych okoliczności,
  b) wnoszone zastrzeżenia,
  c) ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia.
  6.3 Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera.
  6.4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.
  6.5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
  6.6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
  6.7. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 500,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 500,00 PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.
  7.PROMOCJE i RABATY
  7.1. Przy płatności z góry w dwie strony pasażer otrzymuje rabat w wysokości 40 złotych na zakup biletów na przejazd w obie strony tzn. pasażer jadąc z Polski do Holandii opłaca z góry bilet w obie strony i tym samym w drodze powrotnej do Polski będzie miał ” bilet open” czyli wybiera sobie dowolną datę przejazdu jeżeli tylko na dany dzień Przewoźnik posiada wolne miejsca na przejazd.
  7.2. Promocja „co 6-ty przejazd gratis” obowiązuje od 1 Maja 2018r. i trwa bezterminowo a polega na tym że Pasażer za każdy wykorzystany przejazd otrzymuje od Kierowcy podpis na kuponie promocyjnym. Po zrealizowaniu pięciu przejazdów i pozytywnej weryfikacji w systemie, Pasażer może skorzystać z darmowego przejazdu.
  7.3. Kupon jest imienny i nie wolno przekazywać go innej osobie ponieważ grozi to unieważnieniem całego kuponu promocyjnego.
  7.4. Promocje nie można ze sobą łączyć tzn. Pasażer korzystający z rabatu na przejazd w dwie strony 40 złotych nie otrzyma od kierowcy podpisu za taki przejazd.
  7.5. Każda próba sfałszowania kuponu będzie skutkowała unieważnieniem wszystkich podpisanych przejazdów.
  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  8.1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie:
  a) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami

  Regulamin przewozu osób QuickBus

  Regulamin przewozu osób QuickBus